B�i thu?c nào ?i?u tr? b?nh hen suy?n hi?u qu? – Nh?ng thông tin v? thoát v? ??a ??m ? c?t s?ng c?

6 months ago, Thu, Sep 21, 2017, 01:10:35
B�i thu?c nào ?i?u tr? b?nh hen suy?n hi?u qu? – Nh?ng thông tin v? thoát v? ??a ??m ? c?t s?ng c?
Hi?n nay thu?c ch?a c?n b?nh hen suy?n ???c ?ông y g?i r?ng là c?n b?nh ???c g?i là b?nh háo suy?n và  và ch? y?u  do ngo?i là xâm nh?p và và hi?n nay b?nh hen ???c ch?a ra làm 3 lo?i ?ó là th? phong nhi?t và phong hàn và phong ?àm. Và…

Comments