Thu g?n c�nh m?i – nâng m?i bác s? hà thanh

6 months ago, Thu, Sep 21, 2017, 02:12:09
Thu g?n c�nh m?i – nâng m?i bác s? hà thanh
Chào các bác s? Hà Thanh, em là Th?o, n?m nay em 30 tu?i, em ?ã t?ng ?i ph?u thu?t nâng m?i cách ?ây 6 tháng, s?ng m?i c?a em ?ã tr? nên cao, thon. Tuy nhiên theo l?i b?n bè ??ng nghi?p thì cánh m?i c?a em v?n còn h?i dày và to, em…

Comments