Bí quy?t ch?a b?nh hen b?ng c? g?ng t??i t?i nhà - Chia s? nh?ng thông tin v? b?nh chàm ? tr? s? sinh

6 months ago, Fri, Sep 22, 2017, 00:41:10
Bí quy?t ch?a b?nh hen b?ng c? g?ng t??i t?i  nhà - Chia s? nh?ng thông tin v? b?nh chàm ? tr? s? sinh
?? ch?a c?n b?nh hen suy?n t?i nhà b?ng th?o d??c nh? c? g?ng b?n có th? ?i?u ch? nh? sau: b?n l?y m?t c? g?ng sau ?ó ?em ?i giã nát và v?t l?y n??c, r?i sau ?ó v?t n??c chanh vào r?i cho thêm m?t ít ???ng phèn và sau ?ó hòa tan chúng l?i v?i nhau. Sau ?ó b?n l?y h?n h?p này ?em ?i h?p cho ?m lên r?i u?ng c? s? d?ng h?n h?p này cho ??n khi nào c?n b?nh này gi?m thì m?i thôi.

Comments