Nh?ng l?u � cho bé khi b? m?c b?nh hen suy?n – Nh?ng thông tin v? thoát v? ??a ??m ? nam gi?i

4 months ago, Sat, Sep 23, 2017, 01:15:56
Nh?ng l?u � cho bé khi b? m?c b?nh hen suy?n – Nh?ng thông tin v? thoát v? ??a ??m ? nam gi?i
Khi bé b? m?c ph?i và ch?a c?n b?nh hen ph? qu?n và lên c?n hen và ?ó là vi?c ??u tiên nên làm khi ??a bé vào nh?ng ch? thông thoáng và nên cho bé hít th? d? dàng. Và nhi?u khi l?y n??c cho bé u?ng  cho nhi?u n??c và ?i?u quan tr?ng…

Comments