Nh?ng t�c h?i c?a b?nh tr? ?? l?i – Nh?ng thông tin v? chàm tr? s? sinh

4 months ago, Sat, Sep 23, 2017, 01:20:28
Nh?ng t�c h?i c?a b?nh tr? ?? l?i – Nh?ng thông tin v? chàm tr? s? sinh
C?n b?nh tr? có th? gây ra các tác d?ng nh? ng?a rát và ch?y máu và r?t là ?au ??n và  ?ây là c?n b?nh g?p ph?i ? b?t c? ?? tu?i nào và nó không phân bi?t già hay nh? và l?n hay tr?,.. c?n b?nh tr? này không ch? ?nh h??ng ??n…

Comments