Thu g?n c�nh m?i có ?? l?i s?o không t?i Hà Thanh – nâng m?i bác s? hà thanh

5 months ago, Wed, Sep 27, 2017, 22:05:19
Thu g?n c�nh m?i có ?? l?i s?o không t?i Hà Thanh – nâng m?i bác s? hà thanh
Chào bác s?, cháu có chi?c m?i khá cao, m?i ng??i ??u b?o cháu có chi?c m?i tây tây, nh?ng cháu l?i không c?m th?y hài lòng v?i chi?c m?i c?a cháu b?i cánh m?i hai bên khá dày và to, chính ?i?u này làm cho g??ng m?t cháu kém duyên ?i h?n, cháu ???c…

Comments