C?t c�nh m?i bao lâu thì lành có lâu không – nâng m?i bác s? hà thanh

6 months ago, Mon, Oct 2, 2017, 01:06:12
C?t c�nh m?i bao lâu thì lành có lâu không – nâng m?i bác s? hà thanh
Chào bác s?, em có g??ng m?t c?ng khá xinh, dáng m?i khá cao, nh?ng em không hài lòng v?i dáng m?i c?a mình b?i cánh m?i hai bên c?a em khá to, s?p t?i công ty c?a em có chuy?n ?i du l?ch, em ?ang có ý ??nh ?i c?t cánh m?i ?? có…

Comments