Di ngoai ra mau la benh gi? Co nguy hiem khong

6 months ago, Tue, Oct 3, 2017, 03:15:47
Di ngoai ra mau la benh gi? Co nguy hiem khong
?i ??i ti?n ra máu không ph?i là hi?n t??ng hi?m g?p, tuy nhiên ?ây có th? là d?u hi?u c?nh báo nhi?u c?n b?nh nguy hi?m, ng??i b?nh nên c?nh giác v?i b?nh.

Comments