Nâng m?i b?c s?n bao lâu thì lành t?i Hà Thanh

5 months ago, Wed, Oct 4, 2017, 18:55:43
Nâng m?i b?c s?n bao lâu thì lành t?i Hà Thanh
Tôi ?ang có ý ??nh ?i nâng m?i nh?ng v?n ?ang b?n kho?n vì không bi?t nâng m?i b?c s?n bao lâu thì lành? Sau nâng m?i c?n có ch? ?? ch?m sóc nh? th? nào?.

Comments