Thu g?n c�nh m?i bao lâu thì lành ??p t? nhiên – nâng m?i bác s? hà thanh

4 months ago, Thu, Oct 5, 2017, 20:06:10
Thu g?n c�nh m?i bao lâu thì lành ??p t? nhiên – nâng m?i bác s? hà thanh
Chào bác s?, chi?c m?i em c?ng khá cao, nh?ng cánh m?i hai bên l?i khá to và bè, nên làm cho g??ng m?t em trông kém duyên, em ???c bi?t hi?n nay có ph??ng pháp thu g?n cánh m?i s? giúp cánh m?i to bè tr? nên thon g?n, em ?ang có ý ??nh…

Comments