Nâng m?i b?ng s?n t? thân bao nhiêu ti?n

6 months ago, Tue, Oct 10, 2017, 19:10:20
Nâng m?i b?ng s?n t? thân bao nhiêu ti?n
Bác s? làm ?n cho tôi h?i nâng m?i b?ng s?n t? thân bao nhiêu ti?n? Tôi n?m nay 25 tu?i, nhân viên ngân hàng, hi?n ?ang có nhu c?u nâng m?i b?ng s?n t? thân

Comments