N�ng m?i sline gi? ???c bao lâu – nâng m?i bác s? hà thanh

3 months ago, Tue, Oct 24, 2017, 20:24:10
N�ng m?i sline gi? ???c bao lâu – nâng m?i bác s? hà thanh
Tôi n?m nay 25 tu?i, s? h?u m?i th?p, h?ch, cánh m?i dày, ??u m?i to b?m sinh, trông “kém xinh” ??n chán ngán. Hi?n tôi có tìm hi?u qua thông tin các ph??ng pháp nâng m?i và th?y nâng m?i sline là ?ng ý nh?t. Nh?ng tôi có m?t v?n ?? lo l?ng r?t…

Comments