Thu g?n c�nh m?i giá bao nhiêu? – S?a M?i Hà Thanh

3 months ago, Mon, Oct 30, 2017, 20:02:46
Thu g?n c�nh m?i giá bao nhiêu? – S?a M?i Hà Thanh
Em có chi?c m?i dáng khá cao, tuy nhiên cánh m?i hai bên l?i khá to và bè, ?i?u này làm cho g??ng m?t em không ???c cân ??i trông kém duyên, em có than th? v?i ??a b?n thân nó khuyên em ?i thu g?n cánh m?i, g??ng m?t s? cân ??i và hài…

Comments