duccaohathanh

duccaohathanh

Member since Aug 2, 2017
Articles: 140
Location: n/a
Followers
duccaohathanh don't have any followers yet
Sponsor
Latest
0
checked

submitted 3 weeks ago, Monday, October 2, 2017, 18:43:43 by duccaohathanh in Health / Fitness / Wellness

Chuyên gia t? v?n c?a Th?m m? Bác s? Hà Thanh s? cung c?p thông tin chi ti?t v? t?t c? v? công ngh? Nâng m?i s line 3D ?ang th?nh hành nh?t hi?n nay.

rated 0 times  0  0 - comments: 0 - hits: 10 - nangmuibshathanh.com

Nâng m?i s line 3D t?i Th?m m? Bác s? Hà Thanh
0
checked

submitted 3 weeks ago, Monday, October 2, 2017, 01:06:12 by duccaohathanh in Health / Fitness / Wellness

Chào bác s?, em có g??ng m?t c?ng khá xinh, dáng m?i khá cao, nh?ng em không hài lòng v?i dáng m?i c?a mình b?i cánh m?i hai bên c?a em khá to, s?p t?i công ty c?a em có chuy?n ?i du l?ch, em ?ang có ý ??nh ?i c?t...

rated 0 times  0  0 - comments: 0 - hits: 5 - nangmuibacsihathanh.wordpress.com

C?t c�nh m?i bao lâu thì lành có lâu không – nâng m?i bác s? hà thanh
0
checked

submitted 3 weeks ago, Sunday, October 1, 2017, 18:44:29 by duccaohathanh in Health / Fitness / Wellness

Tôi r?t mu?n th?c hi?n công ngh? này nh?ng l?i không bi?t thu g?n ??u m?i ? ?âu ??p c?. R?t mong bác s? t? v?n giúp tôi v? v?n ?? này. Tôi xin c?m ?n nhi?u.

rated 0 times  0  0 - comments: 0 - hits: 19 - nangmuibshathanh.com

Thu g?n ??u m?i ? ?âu ??p nh?t t?i Hà N?i?
0
checked

submitted 3 weeks ago, Friday, September 29, 2017, 19:31:44 by duccaohathanh in Health / Fitness / Wellness

Thu gọn cánh mũi có để lại sẹo không có an toàn không

rated 0 times  0  0 - comments: 0 - hits: 19 - nangmuibacsihathanh.blogspot.com

Thu g?n cánh m?i có ?? l?i s?o không có an toàn không ~ Nâng m?i bác s? Hà Thanh
0
checked

submitted 3 weeks ago, Friday, September 29, 2017, 18:57:00 by duccaohathanh in Health / Fitness / Wellness

Thu nh? ??u m?i không c?n ph?u thu?t có ?? l?i s?o không? Là v?n ?? th?c m?c chung c?a r?t nhi?u ng??i khi mà nhu c?u thu nh? ??u m?i ngày càng t?ng cao.

rated 0 times  0  0 - comments: 0 - hits: 20 - nangmuibshathanh.com

Thu nh? ??u m?i không c?n ph?u thu?t có ?? l?i s?o không
0
checked

submitted 4 weeks ago, Thursday, September 28, 2017, 18:56:48 by duccaohathanh in Health / Fitness / Wellness

B?n ?ang lo l?ng không bi?t ph?u thu?t thu g?n cánh m?i có ?? l?i s?o hay không? ?ây là câu h?i c?a nhi?u ng??i, hãy tìm hi?u xem thu g?n cánh m?i là gì.

rated 0 times  0  0 - comments: 0 - hits: 5 - nangmuibshathanh.com

Thu g?n cánh m?i có ?? l?i s?o không có an toàn không
0
checked

submitted 4 weeks ago, Wednesday, September 27, 2017, 22:05:19 by duccaohathanh in Health / Fitness / Wellness

Chào bác s?, cháu có chi?c m?i khá cao, m?i ng??i ??u b?o cháu có chi?c m?i tây tây, nh?ng cháu l?i không c?m th?y hài lòng v?i chi?c m?i c?a cháu b?i cánh m?i hai bên khá dày và to, chính ?i?u này làm cho g??ng m?t...

rated 0 times  0  0 - comments: 0 - hits: 6 - nangmuibacsihathanh.wordpress.com

Thu g?n c�nh m?i có ?? l?i s?o không t?i Hà Thanh – nâng m?i bác s? hà thanh
1
checked

submitted 4 weeks ago, Wednesday, September 27, 2017, 21:07:35 by duccaohathanh in Health / Fitness / Wellness

Thu nhỏ đầu mũi có đau không tại Hà Thanh

rated 1 times  1  0 - comments: 0 - hits: 12 - nangmuibacsihathanh.blogspot.com

Thu nh? ??u m?i có ?au không t?i Hà Thanh ~ Nâng m?i bác s? Hà Thanh
1
checked

submitted 4 weeks ago, Wednesday, September 27, 2017, 20:00:03 by duccaohathanh in Health / Fitness / Wellness

Thu nh? ??u m?i ? ?âu ??p nh?t luôn là n?i b?n kho?n c?a r?t nhi?u ng??i có nhu c?u, nh?t là khi s? l??ng c? s? th?m m? th?c hi?n gia t?ng không ng?ng.

rated 1 times  1  0 - comments: 0 - hits: 12 - nangmuibshathanh.com

Thu nh? ??u m?i ? ?âu ??p nh?t hi?n nay t?i hà n?i
0
checked

submitted 4 weeks ago, Wednesday, September 27, 2017, 01:16:09 by duccaohathanh in Health / Fitness / Wellness

Nâng mũi ở đâu đẹp nhất hiện nay

rated 0 times  0  0 - comments: 0 - hits: 5 - nangmuibacsihathanh.blogspot.com

Nâng m?i ? ?âu ??p nh?t hi?n nay ~ Nâng m?i bác s? Hà Thanh
0
checked

submitted 4 weeks ago, Tuesday, September 26, 2017, 19:55:13 by duccaohathanh in Health / Fitness / Wellness

Nâng mũi bọc sụn cho nam có đau không?

rated 0 times  0  0 - comments: 0 - hits: 18 - nangmuibacsihathanh.blogspot.com

Nâng m?i b?c s?n cho nam có ?au không? ~ Nâng m?i bác s? Hà Thanh
0
checked

submitted 4 weeks ago, Tuesday, September 26, 2017, 19:00:30 by duccaohathanh in Health / Fitness / Wellness

Nâng m?i b?c s?n có v?nh vi?n không? Là v?n ?? th?c m?c chung c?a r?t nhi?u ng??i có nhu c?u nâng m?i nói chung, nâng m?i b?c s?n nói riêng b?i vì ??p thì.

rated 0 times  0  0 - comments: 0 - hits: 19 - nangmuibshathanh.com

Nâng m?i b?c s?n có v?nh vi?n không t?i Hà Thanh
0
checked

submitted 1 month ago, Monday, September 25, 2017, 21:35:10 by duccaohathanh in Health / Fitness / Wellness

Có nên nâng mũi bọc sụn không?

rated 0 times  0  0 - comments: 0 - hits: 8 - nangmuibacsihathanh.blogspot.com

Có nên nâng m?i b?c s?n không? ~ Nâng m?i bác s? Hà Thanh
0
checked

submitted 1 month ago, Monday, September 25, 2017, 18:32:03 by duccaohathanh in Health / Fitness / Wellness

Chào bác s?, em là Th?o, em mu?n h?i bác s? nâng m?i b?c s?n có ?au không ?? Em ?ang có ý ??nh ?i nâng m?i Hàn Qu?c b?c s?n nh?ng v?n còn h?i b?n kho?n v?.

rated 0 times  0  0 - comments: 0 - hits: 13 - nangmuibshathanh.com

Nâng m?i b?c s?n có ?au không t?i Hà Thanh
0
checked

submitted 1 month ago, Sunday, September 24, 2017, 19:07:01 by duccaohathanh in Health / Fitness / Wellness

công ngh? th?m m? phát tri?n nh? hi?n nay thì vi?c l?a ch?n ??a ch? nâng m?i b?c s?n t?i hà n?i ? ?âu ??p không h? ??n gi?n, vì các c? s? th?m m? r?t nhi?u.

rated 0 times  0  0 - comments: 0 - hits: 10 - nangmuibshathanh.com

Nâng m?i b?c s?n t?i Hà N?i ? ?âu ??p nh?t
0
checked

submitted 1 month ago, Saturday, September 23, 2017, 00:44:46 by duccaohathanh in Health / Fitness / Wellness

Chuyên gia Th?m m? Bác s? Hà Thanh nh?n ??nh ch?c ch?n r?ng, các b?n mu?n tìm ki?m ???c ?áp án chính xác cho câu h?i thu g?n ??u m?i ? ?âu ??p, dù b?ng b?t c? cách nào ?i ch?ng n?a b?t bu?c ph?i n?m v?ng nh?ng tiêu...

rated 0 times  0  0 - comments: 0 - hits: 6 - nangmuibacsihathanh.wordpress.com

Thu g?n ??u m?i ? ?�u ??p t?i Hà N?i – nâng m?i bác s? hà thanh
0
checked

submitted 1 month ago, Friday, September 22, 2017, 21:57:09 by duccaohathanh in Health / Fitness / Wellness

Thu nhỏ đầu mũi ở đâu đẹp

rated 0 times  0  0 - comments: 0 - hits: 4 - nangmuibacsihathanh.blogspot.com

Thu nh? ??u m?i ? ?âu ??p ~ Nâng m?i bác s? Hà Thanh
0
checked

submitted 1 month ago, Friday, September 22, 2017, 19:04:54 by duccaohathanh in Health / Fitness / Wellness

B?n ?ang có ý ??nh thu nh? ??u m?i ?? có chi?c m?i cao và thon nh?ng b?n l?i s? ?au? Câu h?i thu nh? ??u m?i có ?au không ???c ???c tr? l?i ngay d??i ?ây.

rated 0 times  0  0 - comments: 0 - hits: 16 - nangmuibshathanh.com

Thu nh? ??u m?i có ?au không t?i Hà Thanh
0
checked

submitted 1 month ago, Friday, September 22, 2017, 01:29:30 by duccaohathanh in Health / Fitness / Wellness

Những thắc mắc về thu gọn cánh mũi

rated 0 times  0  0 - comments: 0 - hits: 4 - nangmuibacsihathanh.blogspot.com

Nh?ng th?c m?c v? thu g?n cánh m?i ~ Nâng m?i bác s? Hà Thanh
0
checked

submitted 1 month ago, Friday, September 22, 2017, 00:47:18 by duccaohathanh in Health / Fitness / Wellness

Sửa mũi hếch tại Hà Thanh có đắt không?

rated 0 times  0  0 - comments: 0 - hits: 15 - nangmuibacsihathanh.blogspot.com

S?a m?i h?ch t?i Hà Thanh có ??t không? ~ Nâng m?i bác s? Hà Thanh
0
checked

submitted 1 month ago, Thursday, September 21, 2017, 21:24:16 by duccaohathanh in Health / Fitness / Wellness

Chào bác s?, em có m?t vi?c mu?n nh? bác s? t? v?n giúp. C? b?n em mu?n ?i s?a m?i vì e có ??u m?i khá là to và thô không phù h?p v?i m?t l?m. Có khá nhi?u ng??i khuyên em nên ?i ph?u thu?t thu nh? ??u m?i nh?ng em...

rated 0 times  0  0 - comments: 0 - hits: 7 - nangmuibacsihathanh.wordpress.com

Thu nh? ??u m?i c� ?au không? – nâng m?i bác s? hà thanh
0
checked

submitted 1 month ago, Thursday, September 21, 2017, 18:30:20 by duccaohathanh in Health / Fitness / Wellness

Nâng m?i không ph?u thu?t không còn xa l? gì ??i v?i khách hàng nh?t là các ch? em ph? n? nh?ng ?? tìm ???c ??a ch? nâng m?i không ph?u thu?t ? ?âu t?t nh?t

rated 0 times  0  0 - comments: 0 - hits: 14 - nangmuibshathanh.com

Nâng m?i không ph?u thu?t ? ?âu t?t nh?t
0
checked

submitted 1 month ago, Thursday, September 21, 2017, 02:12:09 by duccaohathanh in Health / Fitness / Wellness

Chào các bác s? Hà Thanh, em là Th?o, n?m nay em 30 tu?i, em ?ã t?ng ?i ph?u thu?t nâng m?i cách ?ây 6 tháng, s?ng m?i c?a em ?ã tr? nên cao, thon. Tuy nhiên theo l?i b?n bè ??ng nghi?p thì cánh m?i c?a em v?n còn h?i...

rated 0 times  0  0 - comments: 0 - hits: 7 - nangmuibacsihathanh.wordpress.com

Thu g?n c�nh m?i – nâng m?i bác s? hà thanh
0
checked

submitted 1 month ago, Thursday, September 21, 2017, 00:04:35 by duccaohathanh in Health / Fitness / Wellness

Nâng mũi bọc sụn có an toàn không tại Hà Thanh

rated 0 times  0  0 - comments: 0 - hits: 6 - nangmuibacsihathanh.blogspot.com

Nâng m?i b?c s?n có an toàn không t?i Hà Thanh ~ Nâng m?i bác s? Hà Thanh
0
checked

submitted 1 month ago, Wednesday, September 20, 2017, 19:44:33 by duccaohathanh in Health / Fitness / Wellness

Theo s? li?u th?ng kê cho th?y, chuyên m?c t? v?n th?m m? c?a Th?m m? Bác s? Hà Thanh m?i ngày nh?n ???c hàng tr?m câu h?i t??ng t? ki?u nh? nâng m?i b?c s?n có an toàn không t? các b?n có nhu c?u nâng m?i b?c s?n....

rated 0 times  0  0 - comments: 0 - hits: 22 - nangmuibacsihathanh.wordpress.com

N�ng m?i b?c s?n có an toàn không – nâng m?i bác s? hà thanh
0
checked

submitted 1 month ago, Wednesday, September 20, 2017, 18:01:16 by duccaohathanh in Health / Fitness / Wellness

Nâng m?i sline 3d là gi?i pháp giúp b?n nâng m?i hoàn h?o nh?t hi?n nay. V?y b?n có bi?t ??a ch? nâng m?i sline 3d ? ?âu ??p t?i Hà N?i không?

rated 0 times  0  0 - comments: 0 - hits: 22 - nangmuibshathanh.com

Nâng m?i sline 3d ? ?âu ??p t?i Hà N?i b?n ?ã bi?t ch?a?
0
checked

submitted 1 month ago, Wednesday, September 20, 2017, 01:17:29 by duccaohathanh in Health / Fitness / Wellness

Ph?u thu?t nâng m?i s line cho nam gi?i ?ang ngày càng ph? bi?n h?n. V?i vi?c nâng m?i sline cho nam, các anh chàng s? s? h?u 1 chi?c m?i cao, ??p t? nhiên

rated 0 times  0  0 - comments: 0 - hits: 13 - nangmuibshathanh.com

Nâng m?i S line cho nam gi?i ??p và an toàn
0
checked

submitted 1 month ago, Tuesday, September 19, 2017, 19:50:50 by duccaohathanh in Health / Fitness / Wellness

Nâng mũi bọc sụn bao nhiêu tiền tại Hà Thanh

rated 0 times  0  0 - comments: 0 - hits: 15 - nangmuibacsihathanh.blogspot.com

Nâng m?i b?c s?n bao nhiêu ti?n t?i Hà Thanh ~ Nâng m?i bác s? Hà Thanh
0
checked

submitted 1 month ago, Tuesday, September 19, 2017, 18:09:25 by duccaohathanh in Health / Fitness / Wellness

Nâng m?i b?c s?n có an toàn không, không bi?t sau khi nâng m?i b?c s?n có x?y ra hi?n t??ng d? ?ng ch?t li?u ??n nh? nh?ng ph??ng pháp nâng m?i tr??c ?ây?.

rated 0 times  0  0 - comments: 0 - hits: 15 - nangmuibshathanh.com

Nâng m?i b?c s?n có an toàn không t?i Hà Thanh
0
checked

submitted 1 month ago, Monday, September 18, 2017, 23:59:20 by duccaohathanh in Health / Fitness / Wellness

Thu gọn cánh mũi có đau không tại Hà Thanh

rated 0 times  0  0 - comments: 0 - hits: 16 - nangmuibacsihathanh.blogspot.com

Thu g?n cánh m?i có ?au không t?i Hà Thanh ~ Nâng m?i bác s? Hà Thanh